ارتش، بازوی قد رتمند تأمین امنیت کشور است

استاند ار آذربایجان‌شرقی د ر پیامی به مناسبت ۲۹ فرورد ین، روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی، از حماسه‌آفرینی‌ها و پایمرد ی‌های د لاورمرد ان ارتش د ر د وران‌های مختلف انقلاب اسلامی قد رد انی کرد .
ایسنا- د ر متن پیام محمد رضا پورمحمد ی آمد ه است:
« نام‌گذاری ۲۹ فرورد ین به عنوان روز ارتش توسط بنیان گذار کبیر جمهوری اسلامی، تد اعی‌گر رشاد ت‌ها و ازخود گذشتگی های د لیرمرد انی است که شجاعانه جان خود  را د ر طبق اخلاص نهاد ه و همگام و همد ل با سپاهیان و بسیجیان، تابلوهای ماند گار ایثار و فد اکاری را د ر طول هشت سال د فاع مقد س ترسیم کرد ند .
غیورمرد ان ارتش جمهوری اسلامی ایران، به عنوان یکی از بازوان قد رتمند  تأمین امنیت کشور، وظیفه سنگین حفظ و حراست از تمامیت ارضی میهن اسلامی مان را بر عهد ه د اشته و با پیروی از فرامین فرماند هی معظم کل قوا، تمامی ماموریت‌های محوله را د ر پهنه‌های آبی، خاکی و هوایی با افتخار و اقتد ار به انجام می‌رسانند .
ارتش قهرمان ما همواره با د رک شرایط حساس منطقه و آگاهی از توطئه‌های د شمنان، آماد گی نظامی خود  را حفظ کرد ه و هر لحظه آماد ه د فاع از کیان ایران سرافراز و نظام جمهوری اسلامی است.
آسایش و آرامش امروز ملت شریف ایران د ر سایه حماسه‌آفرینی‌ها و پایمرد ی‌های ارتش جمهوری اسلامی است که د ر طول جنگ تحمیلی و د وران بعد  از آن، با مشارکت فعال د ر عرصه‌های مختلف، د ین خود  را به نظام و انقلاب اد ا کرد ه است.
خد مت‌رسانی کم‌نظیر ارتش د ر حاد ثه سیل اخیر نیز صحنه‌های شکوهمند  و غرورانگیز د یگری از فد اکاری و ایثار را رقم زد  و پیوند  ناگسستنی و ارتباط عمیق عاطفی بین ارتش و ملت را به جهانیان نشان د اد .
اینجانب فرارسید ن روز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروی زمینی را به تمامی نیروهای تلاش‌گر و بی‌اد عای ارتش قهرمان بویژه یگان‌های مستقر د ر استان آذربایجان‌شرقی تبریک عرض می‌کنم.
ارتش جواب مناسبی
به اعتماد  تاریخی امام د اد
به گزارش خبرگزاری ایرنا، فرماند ه قرارگاه تاکتیکی ۲۱ حمزه شید الشهد اء آذربایجان گفت: ارتش جمهوری اسلامی ایران د ر۴۰ سال اخیر جواب مناسبی به اعتماد  تاریخی امام خمینی (ره) به این مجموعه نظامی و د فاعی د اد  و امروز ارتشیان به این اعتماد  افتخار می کنند .
امیرسرتیپ عیسی میرزایی افزود : هر چند  عد ه ای نا  آگاه و ضد  انقلاب د ر ماه های اول پیروزی انقلاب اسلامی د ر صد د  به حاشیه کشاند ن ارتش و به د نبال انحلال آن بود ند ، اما امام خمینی (ره) د ر برابر این هجمه ها ایستاد گی کرد ه و با تمام توان از ارتش حمایت نمود ند .
وی اظهار د اشت: د ر آن د وران عد ه ای د ر د اخل به د نبال ایجاد  ارتش بی طبقه توحید ی بود ند  که د ر آن نظم و نظام معنی ند اشت، اما البته با گذشت تاریخ مشخص شد  پشت سر این افراد  استکبار خوابید ه بود .
امیر میرزایی تشریح کرد : ارتش د ر زمان مبارزات انقلابی مرد م مسلمان همواره بازوی قد رتمند  کشور و انقلابیون بود  به طوری که د ر آن د وران سخت و د شوار تعد اد  ۱۹ نفر از اعضای ارتش اعد ام شد ند .
امیر میرزایی اظهار د اشت: د ر طول روزهای سخت انقلاب هیچ تانکی به سمت مرد م تیراند ازی نکرد ، زیرا ارتشیان مبارز سوزن تانک ها را بیرون آورد ه بود ند ؛ د ر ضمن بیشترین انتقال مجروحان به مراکز د رمانی از طریق ناوگان ارتش صورت گرفت.
گرامید اشت ۲۹ فرورد ین
د ر صد ا و سیمای مرکز آذربایجان‌شرقی
صد ا و سیمای مرکز آذربایجان شرقی برای گرامید اشت روز ارتش و نیروی زمینی قهرمان برنامه های مختلفی را تد ارک د ید ه است.
به گزارش روابط عمومی صد اوسیمای مرکز آذربایجان‌شرقی، صد ا وسیمای مرکز استان د ر روز ارتش و نیروی زمینی با برنامه‌های متنوعی به تشریح حماسه‌سازی جان برکفان ارتش جمهوری اسلامی ایران د ر هشت سال د فاع مقد س می پرد ازد .
صد ای استانی مرکز آذربایجان شرقی د ر برنامه های سحرلر، یک پیام یک ترانه،خانواد ه، د انیشیق، یاشاسین جوانلیق و آخشاملار با د عوت از فرماند هان ارشد  نظامی استان د ر برنامه ها به رشاد ت های د لاور مرد ان ارتش جمهوری اسلامی پرد اخت کرد ه و با برقراری ارتباط با مصطفی قناد ی- د اریوش رضوان – مریم سربخشیان مراسم رژه نیروهای مسلح را از طریق گزارش های آنان به صورت زند ه تقد یم مخاطبان خود  می‌کند .
د ر سیمای استانی سهند  و د ر برنامه های سحرلر، گئجه لر و خانواد ه با د عوت از فرماند هان، پیشکسوتان و خانواد ه های شهد ای ارتش به صورت ویژه به این روز پرد اخت خواهد شد .
علاوه بر این مراسم رژه نیروهای مسلح با تلاش همکاران مستقر د ر واحد  سیار شبکه استانی سهند  زند ه و مستقیم روی آنتن می رود . د ر پوشش این مراسم کوروش رزمی تهیه کنند ه، حسین وظیفه د ستیار تهیه کنند ه، مجید  جد ی کارگرد ان، نیکمند ان – تبک- برزگر تصویربرد ار و رحیمی – ابراهیمی صد ابرار می باشند .
معاونت خبر نیز ضمن پوشش خبری راد یویی و تلویزیونی روید اد های این روز، تصاویر رژه نیروهای مسلح استان را به بخش های مختلف خبری شبکه های سراسری ارسال خواهد  کرد  تا اقتد ار و توان رزمی د فاعی نیروهای مسلح د ر شبکه های سراسری به نمایش گذاشته شود .

همچنین ببینید

صنعت آب و برق کشور با سیاست های اقتصاد مقاومتی همسو باشد

نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی گفت: برنامه‌های صنعت آب و برق باید با …