یکشنبه ۲۷ تیر ماه سال ۱۳۳۰ شماره ۴۳

مطالب زیر از مهدآزادی یکشنبه ۲۷ تیر ماه سال ۱۳۳۰ شماره ۴۳ نقل شده است.

سپاسگزاری
پس از مراجعت نمایندگان اعزامی دانشجویان سال چهارم پزشکی تبریز از تهران در جلسه‌ای که برای دادن گزارش کار به مرکز ترتیب داده شده بود ضمناً از علاقه‌مندی و مساعدت‌های جناب آقای گنجه‌ای راجع به پیشرفت امور دانشجویان و رفع نواقص دانشگاه صحبت به میان آمد و پیام معظم‌له به دانشجویان قرائت گردید. دانشجویان عموماً از توجهات ایشان اظهار تشکر نموده و از نمایندگان اعزامی خواستار شدند که باید از این اقدامات قدردانی شده و پیامی را که ایشان به دانشجویان ارسال داشته‌اند در روزنامه درج شود.
لذا بدین وسیله مراتب سپاسگزاری صمیمانه دانشجویان را از مساعی جناب آقای گنجه‌ای ابراز و موفقیت ایشان را در خدمات ملی و اجتماعی مسئلت می‌نمائیم.
اینک پیام جناب آقای گنجه‌ای به دانشجویان:
دانشجویان عزیز- فرزندان گرامی
در قبول سمت نمایندگی اینجانب غیر از تعقیب توسعه فرهنگ آذربایجان هدف اساسی دیگری نداشته و ندارم و سعادت جامعه ملت را مرهون پیشرفت این منظور می‌دانم و تلاش من هم در مدت نمایندگی روی همین محور چرخیده است با تصدیق این که آذربایجان نظر به جهات عدیده از قافله تمدن و فرهنگ خیلی عقب مانده و آن طوری که شایسته یک استان مهم منطقه حیاتی کشور است نتوانسته قدم‌های برجسته‌ای در توسعه فرهنگ خود بردارد و اقلاً سطح فرهنگ خویش را به اندازه شهرستان‌های همسایه ترقی بدهد جای بحث نیست.
با این مختصر از شما دانشجویان عزیز کمک می‌طلبم که در تعقیب هدف اساسی اینجانب در ترقی و تعالی فرهنگ آذربایجان و رفع نواقص فراوان دانشگاه از پشتیبانی مضایقه نکنید و در این راه بدون انحراف دست اتحاد به همدیگر بدهید مرا و سایر نمایندگانی را که به توسعه و تکمیل دانشگاه علاقه‌مندی نشان می‌دهند یاری کنید و مطمئن باشید تا رفع کلیه نواقص دانشگاه از تلاش و جدیت خودداری نخواهد شد. توفیق شماها را خواستارم.
تیر ماه ۱۳۳۰
جواد گنجه
در خاتمه لازم است از کمک‌های جنابان آقایان سرتیپ‌زاده و امیرنصرت اسکندری و ناصر صدری و حمیدیه نمایندگان محترم مجلس و جناب آقای مامقانی سناتور معظم نیز سپاسگزاری کرده باشیم.
همچنین از جناب آقای دکتر سنجابی وزیر محترم فرهنگ که موافقت‌ها و مساعدت‌های ذیقیمتی درباره اعزام دانشجویان به تهران و عدم توجه به گزارش‌های ناروا و خلاف واقع آقای دکتر علی آبادی انجام داده‌اند تشکر می‌نمائیم.
نمایندگان اعزامی دانشجویان سال چهارم پزشکی تبریز به مرکز

همچنین ببینید

دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۲ شماره ۱۱۵

مطالب زیر از مهد آزادی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۲ شماره ۱۱۵ نقل شده است. …