پنجشنبه اول مرداد ۱۳۳۲ سال سوم شماره ۱۲۴

مطالب زیر از مهد آزادی پنجشنبه اول مرداد ۱۳۳۲ سال سوم شماره ۱۲۴ نقل شده است.

تفسیر وقایع جهان
از فریدون رمزی
هند و مصر می خواهند بلوک سوم تشکیل دهند
جنگ کره چگونه متارکه می شود؟
ترومن رئیس جمهور سابق امریکا با هرگونه دستاویزی بالاخره نتوانست از پیشرفت چینیان جلوگیری کند و «عاقبت چیان کای چک» با دار و دسته خود در جزیره کوچک فرمز واقع در مغرب ژاپن و کنار چین بزرگ اصلی مستقر شد و امریکا به علت اینکه در این مبارزات شکست خورد و نتوانست از تزلزل حکومت چیان کای چک جلوگیری کند لذا از آن تاریخ با لجاجت بی‌نظیری از «به رسمیت شناختن چین اصلی» خودداری می‌نماید و از حکومت پوشالی چیان کای چک که همه افراد چین از بی‌لیاقتی او مطلع و از ظلم‌های او متنفر هستند طرفداری می‌نماید!! و دولت انگلیس هم چون بیشتر مناطق بازرگانی خود را از دست داده است به هیچوجه حاضر نیست از تجارت با چین کمونیست دست بردارد و چنانکه در پیش نوشته شد در صورت تشکیل «بلوک سوم» در کشورهای آزاد آسیائی و افریقائی جهان ممکن است چین به رسمیت شناخته شود و روابط عادی سیاسی و اجتماعی و تجارتی برقرار شود ولی طرفداری انگلیس از «به رسمیت شناختن چین کمونیست» در حقیقت جنبه استعماری و استثماری دارد.

همچنین ببینید

دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۲ شماره ۱۱۵

مطالب زیر از مهد آزادی روز دوشنبه ۲۸ اردیبهشت ۱۳۳۲ شماره ۱۱۵ نقل شده است. …